top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

Het is niet altijd gemakkelijk- en soms zelfs onmogelijk- om op voorhand precies in te schatten hoeveel een bepaald dossier voor u als cliënt zal kosten.  

Dit hangt immers af van factoren die we niet zelf in de hand hebben: of een geschil minnelijk kan opgelost worden of er moet geprocedeerd worden, of er één aanleg is of hoger beroep wordt aangetekend, hoeveel uren er worden gepresteerd in uw dossier en de verwikkelingen die zich kunnen voordoen.

Desalniettemin willen wij u vooraf een duidelijk beeld schetsen over de diverse bestanddelen van uw factuur, alsook van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze facturen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Binnenhof Advocaten en de cliënt en op alle geleverde diensten en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Binnenhof Advocaten en de cliënt. 

Artikel 2. Deontologie

Alle advocaten van Binnenhof Advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Limburg en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.

 

Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Binnenhof Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Binnenhof Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Informatieplicht

De cliënt dient aan Binnenhof Advocaten alle informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Binnenhof Advocaten informeert de cliënt eveneens over de uitvoering van de diensten en over het verloop en de behandeling van het dossier.

Artikel 5.  Vergoeding

Binnenhof Advocaten zal haar prestaties aanrekenen door middel van een factuur, bestaande uit kosten, erelonen, voorgeschoten kosten en provisies.

Binnenhof Advocaten levert prestaties tegen een tarief per gepresteerd uur tenzij anders is overeen gekomen. 

Binnenhof Advocaten vraagt voorschotten en maakt tussentijdse facturen in functie van de reedsgeleverde of nog te leveren prestaties.

De cliënt kan op ieder ogenblik een tussentijdse afrekening vragen en een prestatieoverzicht ontvangen.

De facturen van Binnenhof Advocaten zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen. Ieder protest dient aangetekend te gebeuren binnen deze termijn van 15 dagen na de factuurdatum. Iedere onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10 % per jaar. In geval van niet of laattijdige betaling, kan Binnenhof Advcoaten haar prestaties opschorten.

In geval van niet betaling is de cliënt tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Binnenhof Advocaten van 10 % (met een minimum van 50 euro) van het factuurbedrag. Daarenboven zullen ook alle gerechtskosten die gemaakt moeten worden voor de invordering van de facturen aan de cliënt aangerekend worden.

 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst 

Zowel de cliënt als Binnenhof Advocaten kunnen de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk beëindigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De vrijwaringsplicht van Binnenhof Advocaten beperkt zich tot de grenzen van de afgesloten professionele verzekeringspolis (1,250,000 euro).

Artikel 8. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten die Binnenhof Advocaten afsluit, worden beheerst door het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

Artikel 9. Bewaring dossiers

Binnenhof Advocaten bewaart ieder dossier gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar na afsluiting. 

TARIEVEN

Binnenhof Advocaten past de tarieven toe die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de balie Limburg.

Onze factuur bestaat uit erelonen (de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert) en kosten (De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier).

Het basisuurtarief bedraagt 115 euro.

Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die bestaan uit consultaties, opstellen van adviezen, opstellen van conclusies, studie van het dossier, pleidooien, bijwonen expertises...

In specifieke gevallen kan een afwijkend basistarief worden gehanteerd. Hierover kan op de eerste consultatie een afspraak worden gemaakt.

Dit zijn de gewone en buitengewone kantoorkosten zoals briefwisseling, faxen, mails, kopies, verplaatsingen, telefoons, opening dossier, dactylografie...

Tot slot vindt u op onze factuur ook de gerechtskosten. Dit zijn de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder (dagvaarding, uitvoering, betekening) en de rolrechten die moeten betaald worden aan de rechtbank. Ook de kosten van een expertise of een vertaling vallen onder de gerechtskosten.

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie ze uiteindelijk moet betalen.

Sinds 2008 heeft de winnende partij in een proces het recht om een deel van het ereloon te laten vergoeden door de verliezende partij. Dit noemt men de rechtsplegingsvergoeding en dit is een forfaitaire vergoeding, bepaald door de rechtbank op basis van de tarieven vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 26/10/2007.

Uw factuur zal er dus als volgt uitzien

 

OPENING DOSSIER

50,00 EURO

KOST BRIEF, FAX, MAIL PER PAGINA

11,00 EURO

KOST PER KILOMETER

0,65 EURO

UURTARIEF VOOR JURIDISCHE PRESTATIES

115,00 EURO

UURTARIEF VOOR VERPLAATSINGEN

50,00 EURO

Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW. Onze tarieven worden dus vermeerderd met 21 % BTW.

bottom of page