top of page

VAKGEBIEDEN

huur en handelshuur

pacht

burenhinder

zakelijke rechten (erfdienstbaarheid, eigendom en vruchtgebruik)

koop-verkoop

bouw en aanneming

echtscheiding

echtelijke moeilijkheden

samenwoningsgeschillen

vereffening en verdeling

adoptie

voogdij

onderhoudsgeld

omgangsrecht en verblijfsregeling kinderen

afstamming

erfenissen

succesieplanning

invordering onbetaalde facturen

insolventierecht

betwistingen facturen igv gebrekkige levering/ uitvoering

beslagrecht

nazicht en opstellen contracten en algemene voorwaarden

handelspraktijken

consumentenrecht

verdediging van slachtoffer en dader van misdrijven

verkeersovertredingen

burgerlijke aansprakelijkheid

verkeersovertredingen

burgerlijke partijstelling

juridische geschillen ivm verkeersongevallen

lichamelijke en materiele schade

aansprakelijkheid aannemer en architect bij bouwschade

arbeidsovereenkomsten

ontslag

opzegging

geschillen ocmw

geschillen RSZ, ziekte en invaliditeit, pensioen,kinderbijslag etc.

overheidsaansprakelijkheid (staat, gewest, gemeente)

overheidsopdrachten

wetgeving ruimtelijke ordening en stedebouw (vergunningen, bouwmisdrijven, zonevreemde woningen)

procedures raad van state

ANKER RAF

Strafrecht gaat niet enkel om zware criminele feiten. 

Ook wanneer u een verkeersovertreding begaat of het slachtoffer bent van een diefstal, komt u in aanraking met een strafrechter.

Kent u uw rechten op dat moment? Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Kan u zich burgerlijke partij stellen? 

Een advocaat... beter vroeg dan laat.

0

bottom of page